Pjes nl ero massage maastricht

pjes nl ero massage maastricht

Kale kut oma grote kut.nlpjes nl ero massage maastrichtPijpende meisjes neuken in uden


Denietrius, Salonike, inwendig, Vde eeuw. Basiliek van Parenzo, uitwendig, schip en koor. Basiliek van Kalb-Louzeh, apsis.

Michael van Selleh, uitwendig. Ruïne der Basiliek van Khorgdz, waarvan het gemetseld tongewelf van het middenschip nog te zien is. Sophia te Constantinopel, grond- plan, begin van den bouw Marco, Venetië, grondplan met oorspronkelijk plan.

Vide eeuw, 4 kanten basreliëfs, voor- stellende Centauren, krygers enz. Tripliek van Harbaville, Aniiens, Xde eeuw. Christus communieert de Apos- telen. Mausoleum van Galla Placidia, midden Vdo eeuw. Gezicht op het mausoleum van Galla Placidia en de S.

Mozaiek in het Mausoleum van Galla Placidia. Giovanni in Fonte, in- wendig Vde en Vide eeuw. Vide eeuw gevel met ronde campanile.

Apollinare in Classe, begin Vide eeuw. Vitale begin Vide eeuw grondplan. Apollinare in Classe met pauwen en het Christus monogram. Maria in Cosmedin 8ste eeuw om- bouw, 1 Ido eeuw gevel.

De platen gemerkt Ey. Henri Evers, De Architectuur in hare Hoofdtijdperken. Ambrosius Kerk, atrium, 12 Pisa. Domplein met Dom, Baptiste- Sste—iode eeuw.

Kerkportaal, 12 de eeuw. Miniato, uitwendig, begin 21 dito Lengtedoorsnede. Marthe, 10 Baptisterium, uitwendig. Kerkportaal, einde 12de eeuw. Kerk, einde lldo be- gin l'2de eeuw. Schip van de St. Archivolt van de St. Schip en transept der St. Etienne, 11 de eeuw. Front, 12de eeuw, in- wendig. Kathedraal, 12 de eeuw, met sterk geornamenteerde voor- gevel. Drieeenheidskerk, schip, 11 de eeuw.

Maria, vroeg Ro- maansch, uitwendig. Dom, koor en zy gevel, 13de eeuw. Kloosterkerk, inwendig, einde 11de eeuw, afdekking door 4 kant kruisgewelf. Servatius kerk, waarschynlyk 11 de eeuw. Munsterkerk, 13de eeuw, uitwendig. De platen gemerkt Ev. Henri Evers, De Architectuur in hare hoofdtigdperken. Notre Dame, begin van den bouw Heilige kapel, midden 13de eeuw, rosetraam inwendig. Ouen, bègin 14 de eeuw.

Michel, klooster by St. Kathedraal, 14de eeuw, platte- grond Ev. Kathedraal, zuidelijk por- taal vroeg-gothiek, Kapel van Kings-Oollegei 15de eeuw, Tudorstyl. Notre Dame, , uitwen- dig van op zij gezien. Bretagne, gothieke kroon, schoorsteen, gobelins. Woning van Jacques Coeur, midden 15de eeuw, gevel aan de straat Ev. Dom, begin bouw , plattegrond. Dom, koorzyde, einde 13de eeuw. Janskerk, — , plattegrd. Bavo, einde 15de begin 16de eeuw, grondplan Ev. Raadhuis, 2de helft 15de eeuw.

Paleis van Justitie, gevel einde 15de eeuw, binnen- plein. Dom, gevel 14de eeuw, uit- wendig met campanilla. Dom, plattegrond, begin bouw eind 14de eeuw, Renaissance koepel 15de eeuw.

Doge paleis, gevel naar den haven gekeerd. Henri Evers, De Arckitectunr in hare Hoofdtijdperken. Palazzo Pitti gevel. Palazzo del Universita, trap begin Palazzo Yendramin Calergi, einde XVde eeuw. Binnenplaats van het Ospe- dale Maggiure.

Certosa, einde 15 de eeuw hoofdgevel. Palazzo Parnese, begin XYIde eeuw, gevel. Pieterskerk, 16de eeuw, plattegrond. Kaseeel — , oostgevel. Kasteel by Bayeux, laat- renaissance, gevel Ev. Kasteel ± gebouwd door Mansart, plattegrond. HierMj Athene Tan F. Kaart van het tegenwoordige oost- 34 Athene. Westen gezien, dito inwendig, kakende naar de kant van den Oostgevel. Olympieion van het Oosten gezien. Erechtheion, plattegrond, dito reconstructie, dito van het Oosten gezien, dito van het Zuid Oosten gezien.

Propulaia plattegrond, dito reconstructie, dito doorsnede reconstruc- tie Evers , met Dorisch- Jonische orde. Panorama van de Propulaia af. Tempel van Athene Nike. Zuilen van den tempel. Ruine tempel van Athene Alea. Tempel van Neptunus en Basilica.

Bij het klooster van Palaio kastrizze. Stefanus op de Meteoren kloosterhof modern. Vrouwen waterscheppend bij de bron van Gastouri, modern. Flo- 5 Catacomben van Priscilla. Andrea del 39 Jezus in den tempel. Het Bescbonwen van de Katholieke kerkeiyke. Trophimus-kerk te 3 S. Philippo da Campello Bavo-kerk te Haar- lem, Achterzyde J. Van Simon van Siena. Van Fra 28 Laatste oordeel.

Uit de school van Giotto. Cosmas en Damianus, Fra Angelico. Van Simon 31 Beweening van Christus. Kooy — van Zeggelen; voor oudere kinderen De haatdragende visschers gekleurd De molenaar, zyn zoon en de ezel naar Lafontaine, platen naar Boutet de Monvel, gekleurd De tyger en de ton De wolf en de ooievaar naar Lafontaine, platen naar Boutet de Monvel, gekleurd Eerste avonturen van de aap Bobo gekleurd.

Kievit; voor jongens van 12 — 16 jaar In' het bloembollenland van Anna van Gogh — Kaulbach. Jaap Bof en Jantje Ongeluk naar M. Robert Halt Kerstsprookje vertelling van H.

Wythoff 'Klein Jantje in Modderstad gekleurd; voor de kleintjes Kievit Olie op sneeuwschoenen van C. Yoor kinderen andere tekst Roswitha naar E. DR Wat Piet zag toen hy in den vyver dook. DBE Zoo mooi als zonneschyn van I. Scrooge ziet Ali Baba. Het lied 1 Kinderdoop. Passiespel te Oberammergau Franciscus en de H. Domini- cus Andrea della Robbia.

Franciscus van buiten gezien. Franciscus van binnen gezien. Marco, door Beate Angelico. EE, leven van Lntlier. Wartburg, de studie van Luther. Lu tb er en de studenten in Jena.

Luther leest den keurvorst üohan uit den bijbel voor. Te midden zyner familie. Noach bouwt zyn altaar. Maria Rosa Lang Maria Anna Flunger ? Gray, secretaris der coöp. Teystier, be- last met het uitbeta- feest.

De rektouwen zijn nog niet aan- gehaald. Door het gebruik van een schermpje, waarin een opening is gemaakt zoo, dat haar, baard en snor bedekt zijn, valt de gelijkenis tusschen beide portretten terstond in hei oog. Toepassing der photographie tot herkenning van recidivisten. Door verschil van oogopslag en van houding was de herkenning op deze wijze moeilijk.

Zij gelukte terstond door verge- lijking der antropometrische gege- vens. Een in Rusland gegrepen misdadiger in Parijs herkend, na opzending van een in de Russische gevangenis genomen foto klein portret.

Wegens de voortreffelijke imitatie werd de vervalsching eerst ontdekt, toen er reeds vele biljetten in omloop waren. Het vrouweHifc licftaam en zan misTormmgen, in verband met de mode, Tekst yan M. Over den ontwikkeUngsgang der geneeskunst. Medicyn-dansby deMandaan- la Afrikaansche toovenaar van deNiam- Indianen. Niam aan de grens van den Congo- staat. Het vergaan der wereld. Met handleiding yan A. Zooals ze van de aarde gezien worden. Een lichte wolk stond voor de don- kere maanschijf toen de photo genomen werd.

Bewoonbaarheid der aarde en andere planeten. Wat wU van de maan weten. Ontstaan der Steenkolen, Naar Pontonié. Het fossiel bevindt zich in de bergacademie te Berlyn. D is een stukje van den dyk. De bodem waarin de boomen wor- telen staat steevVs onder water. Om de stammen slin- gert zich humulus lupulus, cornus sanguina, sambucus nigra.

Boomen voornamelijk pinus silvestris. Een moeras- laagveenbodem waar elzenbosch groeit Fm. In het bodemprofiel betee- keneji SS met sapropel rottend slib vermengd zand, F laagveen, Z nat hoogveen, H hoogveen. Het meertje is na korten tyd door overstrooming weer met zand ge- vuld, zoodat de steenlaag niet dik heeft kunnen worden. Ro is de bo- dem waarin bet riet wortelt. Voor ö en rechts claai'van afge- graven hoogveen, waar laagveen- bosch c voor den dag komt in stronken.

Achteraan heuvels lange of hoogveenturf. De stam onderaan breed uitgegroeid. Uit de productieve carbon van Zurchau. Rechts en links van den hoofdstam de nog volkomen ineen- gerolde blaadjes der eerste orde en de geheel volwassen aphlebiën.

Steenkern waar vöör in het midden nog een deel der steenkoolbedek- king aan vast zit. Deel van de op- pervlakte van de basis van sigil- laria brardi. De zwarte strepen zyn glans humus- kolen.

De lichte strepen zyn vet- kolen. De kolken zyn waarschynlyk ontstaan door de waterstroomen in den ystyd. De witte snoertjes zyn diluviale tusschenlagen van anor- ganische mineralen. Boschgedeelte door den wervelstorm ver- woest, hoogte M. Oorsprong van den lahar der Bezoeks Toempé-Saa. Kratermeer op 6 Juni , in kokenden toestand, diep gelegen.

Lahar verder omlaag, reeds afgekoeld Dalende en vertikale uitbarstingswolken van den Smeroe, 15 September Lahar met nog heete beek Tengger-gebergte; op den achtergrondde Smeroe. Grens van door een lahar verwoest en gespaard land. Noodbrug om bp herhaling van de ramp te vluchten. Panorama van verbrande bosschen, eenige kilometers vau den krater. Op achter- grond rechts de Kloet Riettuinen van Soekodono, onder zand bedolven. Verbrand laag hout, niet ver van den krater Verwoesting spoorbrug over de kali Plant- jing; opname een maand, na de ramp.

Op den achtergrond links de Kloet Bosch onder zandlaag, met nieuw ge- vormde waterval. Verwoesting van een huis en erf. Verwoesting van de dessa Genting. Verbrand laag hout, niet ver van den krater. VJaterval van de Kali Badak op 20 Aug. De lahar, nog heet onder de oppervlakte, met stoomvorming. Een huis, dat nog juist gespaard is.

HK Tulkanen, Druipsteengrotten, Meteoorsteenen enz. Voorstelling van het binnenste der aarde volgens Athanicus Kircher 17de èeuw. De piek van Teneriflfe. Situatie der Krakatau Eilanden. Streek door de uitbarsting van Kra- katau geteisterd. Krakatau, na de groote uitbarsting. Puimsteenbergen op Krakatau na de uitbarsting. Grot van Dargillan, Cevennes La Clochej. Grot van Dargillan, Cevennes Salie de la fontaine.

Aveu-Armand, la fórêt vierge. Verschillende soorten van gevouwen aardlagen. Wildman stattensche figuren in meteoorijzer. Voor en na de uitbarsting.

Een lijk op het plein Bertin. Suchet, 48 uur na de uit- barsting. Pierre op Martinique na de uit- barsting van den Mont Pelé. De Mosenberg metMaarin denEifel. Op den rand van den krater Aso- San Japan. Links tweede spleet v. Hen II er t Kaiser. Jansen, uitvinders van 61 Hans Lipperberg, den Hollandschen kijker. Bezoek aan een Engelsche EolenmUn. Het Goud, Boe het Bevonden wordt en waar het blijft. Tekst van Jan H. Behandeling der Zörupsen in Italië. Tekst van Jo M. Tl Canadees op sneeuwschoenen.

Zuidzee-eilanden, badende in de branding. De berkenschorskano in de N. Javaansche booten; de uitleggers zijn niet goed te zien. IS Het eerste stoomschip, dat te Rot- terdam over zee aankwam. Verlichting voorheen en thans. Bene- diktyner klooster te Homburg.

Tho- rium- en Gasgloeilicht fabriek te Amersfoort. Een der oudste proeven om de werking van den stoom aan te toonen. Medley te Wylan, Elmusvuur op een schip. Platen yan de Ned. Eikenhoutopslag op de heide. Ploegen met zes ossen.

Afronden van steile hellingen. Planten van eenjarige den- nen met de wigvormige plantschop. Kweekery op een ont- ginning. Onderplanting in de Haarlemmerhout. Vellen van zware boomen. Hakken en schillen van eikenhakhout. Grinthorren op een ontginning.

Nonvlinder op dennen- boomstam. Rooien van boseb tot aanleg van bouw- land. Hou- ten stuw in een riviertje ten dienste een'er vloeiweide. Boerdery op de ontginning. Hunnebeide van voren gezien. Aanleg kanaal op een ontginning. Door bosch aangelegde toevoersloot voor vloeiweide.

Rogge op een ontginning. Grond voor den aanleg der reinigings- velden. Oorspronkeiyke toe- stand van den grond. Uit- zetten van den zegen. Boot met zegen ge- reed liggende om te gaan uitzetten. Dwarsprofiel van een spoorweg. Tegenwoordige sneltreinlocomotief van de HoJl. Tegenwoordige goederenlocomotief van de HoJl. Tenderlocomotief van de Holl. Ammoniak ysmachine van Carré. Schets van een ijsmachine van Pietet of Linde. Ijzeren kan voor het bereiden van kristalys met roer toestel.

Lift voor het heffen van kannen met kristalijs. Storten van het kristalys uit de kannen. IJsplaten uit de ijsfabriek te St. IJsplaat waarachter het geheel e la- briekspersoneel te St. Giet- en lager kelder, waarin de af- koeling plaats grijpt door koude pekelbuizen.

Provisiekamer van een hospitaal te Chicago. Koude pekel wordt door buizen af- en aangevoerd. Door de buizen langs den wand stroomt vloeibare ammoniak. Maandelijksche en jaariyksche ge- middelden van den waterval in Ihdië, op Ceylon en in Brazilië. Grafisch© voorstelling van den regen- val te Kuala Lumpur Wortelsysteem van Hevea tot op een diepte van 1. Ander wortelsysteem van Hevea.

Boomen met hoog en laag ontspringende vertakking. Op den achtergrond het vuur van een eerste verbranding. Boomen met hoog- en laagontspringende vertakking. Rechts een gedeeltelijk vergane stronk. Resultaat van de toepassing van bemesting. De boom rechts is regelmatig be- mest. Ontginning en drainage sloot op een laag gelegen terrein. Drainage kanaal en brug op een plantage.

Fabrieken van de West Country Estate te Kajang. Op den achtergrond waschcylinders en waschtafels. Rechts de zuiggas- motoren. Laat men de ca- outchouc twee of driemaal deze cylinders passeeren, dan geschiedt het wasschen doeltreffend en vol- komen.

Wasch- en afwerkwalsen Shaw Bredfort. Waar komen de koloniale waren van daan. Tekst vau Jan H. Voorstelling van een sper- matozoën naar Hartzoeker. Benige sub- zonale kernen. W uit een ceilen- laag opgebouwde wand van de kiemblaas. Klievingsholte die zich langzamerhand tot kiem- blaasholte vergroot. Naar Keibel en Abraham.

Na bebroeding van 4 dagen en 20 uren van onderen bekeken, De slag- aderen zyn donker, de aderen licht geteekencl. Voor-, Midden- achter- hersenen. Uterusholte met Decidua vera. Decidua capsularis, evenals de vruchtblaas geopend.

Naar het leven gefotografeerd door Mr. Verschijning van een ronden bek, het voedingskanaal legt zich in een kronkel. Uiteen- loopende graad van doorzichtigheid der huid.

Ook blykt de rechter- zyde van de ruggegraat eerder te verharden dan de linker. Door de zykant belicht. Een tongetje is te zien dat vast zit van binnen vooraan de onderkaak.

Als uitgroeiing der laatste wervels is de urostyle te zien, gedeeltelik ontwikkeld zie volwassen kik- vorsch. Voedingskanaal, zeer verminderd in grootte, byna geheel in de rechter helft van het lichaam.

Even plotseling verdwij n en van voedings- kanaal. Voorpooten verschijnen niet tegelijk. Rechter of linker komt eerst. Het kikker vischje wordt nu een kikvorsch. De bek is grooter, het onderlijf is ge- slonken. D warsuitsteeksels van de wervels ontwikkelen zich. Nog niet in staat zijn voedsel te vangen, leeft hi ten koste van zijn staart. Van terzyde belicht vertoont het de gedeeltelijke absorptie van den staart.

Er ont- staat een maag; vgl. De urostyle ontwikkelt zich, de heup- beenderen komen te zien. De tong is zichtbaar in de ruimte tusschen de kaken. Hard on- verteerd voedsel. De kikvorsch wordt dikker. Verdere groei en verharding van het geraamte.

De rugge- graad breeder en duidelijker. In de kikvorsch rechts onderaan zijn de tweehersenhemispheren zichtbaar. De meest naar binnenstaande vin- ger van de bovenste kikvorsch is gezwollen — dit is een mannetje — van de onderste kikvorschen alle vingers gelyk — zyn wyfjes.

Ontstaan van een kogelgewricht in de voorpooten. In de voorpooten de 4 vingers, spaakbeen, ellepyp geheel ver- groeid; een smalle lyn geeft de plaats van samengroeiiug aan.

In de achterpooten 5 teenen scheen- been en kuitbeen vergroeid. De eieren staan op uit- komen. Als ze pas gelegd zün, is er slechts een kuiltje in den grond. Op een droge plaats. De bodem is met schelpen enz. Werkelijke avonturen van een dwergmuis. Soms moest hij even wachten , tot de wind een korenaar naar hem toe boog. Tekst van E Heimans. Iets over krokodillen, schildpadden en slangen.

Een tweede olifant duwt er hem met zijn snuit, achteruit in 6 Vervoer van een olifantper spoorweg' 7 Ciifant, blokken hout verdragend. Tan zaad tot zaad. Platen naar die van de Royal Agricnltnral Society of England. Doorsnede door 11 , X 8.

Embryo van 4 apart, X 8. E Doorsnede van 2 , X 4. Levensgeschiedenis van een Vlinder. Ficus Benjamina 4 Plumiera, Juni Gezicht in de Papegaaienlaan. Af- komstig uit Voor- en Midden- Azië; waar hy als last- en huisdier gebruikt wordt. Zy kunnen langen tyd zonder water stappen; slechts levend van een hand vol koren; een last van KG.

Negen ton vind ik persoonlijk een beetje veel. Irene van den Berg Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk, dat een schrikbarend inkijkje geeft in het financiële hart van Londen, zo n keer over de toonbank gegaan.

En is bankiertje bashen een vast onderdeel van feestjes en partijen. Dus ik snap die draai wel. Maar Mark, als je echt stoer bent, dan vervang je het woord bankier door ambtenaar en maak je een einde aan het gegraai in eigen gelederen.

Als voorbeeld voor de financiële sector. Over zelfverrijking onder ambtenaren zei Rutte overigens ook wel iets tegen zijn VVD-maatjes. Volgens hem moeten woningcorporaties, scholen en ziekenhuizen niet vergeten dat ze met belastinggeld worden betaald.

Dat betekent dat je een beetje terughoudend bent. Ik vind dat we elkaar daar op moeten aanspreken. Sorry, een beetje terughoudend. Maar goed, in dat geval wil ik Alfred Huitema graag aanspreken. Deze geflopte directeur ontvangt een oprotpremie van negen ton van onze waterschappen. En blijkbaar had hij zelf ook in de gaten dat deze lik uit de honingpot niet lekker zou vallen.

De betrokkenen hielden angstvallig hun mond over deze verkwisting van belastinggeld. En de deal werd weggemoffeld in een jaarverslag. En natuurlijk willen een paar Tweede Kamerleden nu opheldering. Helaas weet ik al waar deze rituele verontwaardiging mee eindigt: De wet verbiedt een ontslagvergoeding van meer dan euro.

Maar dat geldt toevallig net niet voor contracten die voor zijn afgesloten en voor worden beëindigd. Zoals dat van Huitema. Helaas pindakaas en over tot de orde van de dag. Na die ferme taal ben je het ons verschuldigd op te treden tegen deze zakkenvullerij. Meer dan een beetje. Het is de duurste aankoop die het museum ooit deed. Het is gisteren precies jaar geleden dat Claude Monet voet aan wal zette in Zaandam en er vier maanden met vrouw en kind bleef. En dus sluiten we massaal nog even een fitnessabonnement af.

Wees alert op onsportieve voorwaarden als je een abonnement bij de sportschool afsluit. Het is weer bijna bikinitijd. Veel sportscholen blijken helaas kampioen wettelijke regels omzeilen. Kijk bij de keuze voor een sportschool dus verder dan de prijs en de faciliteiten. Dit zijn je rechten: Wie online een sportabonnement aangaat, heeft het recht dit binnen 14 dagen te ontbinden. Ben je binnen die twee weken wel een keer gaan fitnessen, dan mag de sportschool je daar een rekening voor sturen.

Is je fitnessclub aangesloten bij branchevereniging Fit! Praat mee op Twitter onder vermelding van Metrogeld ook een week bedenktijd als je je aan de balie aanmeldt. Die bedenktijd eindigt wel als je gaat sporten. Sportscholen zijn creatief in het bedenken van allerlei kostenposten bovenop de vaste prijs. Prijzen op de websites van sportscholen moeten in één oogopslag duidelijk maken wat je gaat betalen.

Alle vaste onderdelen moeten in deze prijs zijn opgenomen. Tenzij de sportschool uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om het abonnement eerder op te zeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Op dit punt gaat het vaak mis. Sommige sportscholen communiceren dat de consument weer een volle periode aan zijn contract vastzit, aldus woordvoerder Frederique Hermie van de ACM. Bijvoorbeeld als je naar de andere kant van het land verhuist of je een blessure hebt.

Informeer nog voor je een abonnement afsluit, of je in deze gevallen kosteloos kan opzeggen. Want het is natuurlijk heel vervelend als je nog maanden moet betalen voor een nutteloos abonnement.

Komen jullie er niet uit, dan kun je terecht bij geschillencommissie Sport en Beweging. Een geschillencommissie doet dan een bindende uitspraak. De ge- Om leegstand te voorkomen worden in Nederland steeds vaker kantoren omgebouwd tot woning, horecagelegenheid of andere bestemmingen.

Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL gisteren. In de afgelopen vijf jaar is 1,8 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte getransformeerd.

De Nederlandse kantorenmarkt kampt momenteel met 7,1 miljoen vierkante meter leegstand, meldde JLL. Bijna een derde hiervan wacht al langer dan vijf jaar op een nieuwe gebruiker. Het aanbod sluit veelal niet goed aan bij de huidige eisen die aan een kantoor worden gesteld.

Daarnaast is Fitness, de feiten Met drie miljoen beoefenaars is fitness de grootste sport van Nederland. De sporters werken vaak een persoonsgebonden trainingsprogramma. Ook kunnen ze groepslessen volgen, zoals body pump, aerobics en pilates. De totale jaaromzet van de fitnessbranche wordt geschat op een miljard euro.

De grootste fitnessketen van Nederland is budgetsportschool Basic-Fit. Dat heeft op dit moment vestigingen. Het goedkoopste abonnement is per maand.

Naast de budget sportscholen, heb je ook de luxe fitnesscentra zoals David Lloyd met kinderopvang, spa, fysiotherapie en soms zelfs een complete schoonheidssalon. De goedkoopste abonnementen liggen daar rond 30 euro per maand.

Is dat niet het geval, dan moet je je tot de rechter wenden. JLL denkt dat er met het ombouwen van kantoren kansen liggen voor marktpartijen die worden geconfronteerd met leegstand.

Ook worden overbodige kantoorpanden steeds vaker gesloopt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. In de afgelopen vijf jaar is op deze wijze circa vierkante meter aan kantooroppervlakte verdwenen. Bin Laden las onder andere de linkse denker Noam Chomsky.

De uitgebreide collectie porno die er gevonden schijnt te zijn, wordt niet vrijgegeven, gezien de expliciete aard van de werken. Ook al is het niet zeker of Bin Laden er zelf naar keek, is het beeld in mijn fantasie al geboren.

In kleerbril op zijn dikke neus en een schaal met orgaanvlees voor zijn tijgers in de hand. Hij opende het handgesmeden slot op de kooi van zijn lievelingsdieren en wierp ze het vlees toe. Hij hield van zijn dieren. Onlangs werden de boeken vrijgegeven die op Bin Ladens onderduikadres zijn gevonden.

Aandachtig scande ik de titels, hopend om iets dichter bij een soort makerszit staarde hij naar het onbedekte vrouwenvlees op het beeldscherm. Zijn lange baard hing in zijn schoot. Daaronder was hij druk bezig. Ik ben niet de enige die de geest van onderdrukkers wil begrijpen; Mao s buitenverblijven zijn musea waar men in rijen langs zijn gouden toiletpot trekt.

Je staat erna als toerist weer buiten, duizelig van het inkijkje in Daar stond ik destijds in Breda, kijkend naar een hartvormig slot van een tijgerkooi. Na de val van Gaddafi had een Nederlandse journalist een plunjezak gevuld met memorabilia uit diens paleis en hier tentoongesteld.

Een vertrapte Guccizonnebril lag naast het bonnetje van de massages die de familie in een Zwitserse spa had gekregen. Decennialang werd het nieuws gevuld met nieuwe ontwikkelingen van Gaddafi s krankzinnige schrikbewind, maar pas toen ik dat stoffige slot bekeek, werd de tiran een stukje menselijker. De stukken die tentoongesteld lagen, waren slechts details in een wreed verhaal, maar mijn fantasie was gewekt en de rest fabuleerde ik eromheen.

Ik stelde me de dictator voor. Een Guccieen vreemde, onbegrijpelijke wereld. De details zijn het enige wat we werkelijk begrijpen. De rest eromheen ongrijpbare gruwelijkheden. Ik kan niet exact navertellen wat Bin Laden nu voor ogen had met de wereld. Hij stond lange tijd gelijk aan de brandende Twin Towers en nu: Een volledig mensenleven, gereduceerd tot twee beelden.

Of Gaddafi ooit zelf zijn tijgers heeft gevoerd weet ik niet. Of Bin Laden porno keek, is maar de vraag. Toch zie ik dat nu steeds voor me als ik over ze hoor en lees. Uiteindelijk wordt de beste propaganda niet getoond, slechts gesuggereerd. De verbeelding doet de rest. Artsen gek van controledrift Protest.

Eindeloze administratie en keer op keer dezelfde formulieren invullen: Zo ook Mai Neijens, al twintig jaar huisarts te Landsmeer. Een noodkreet van de huisartsen. Wat is er precies aan de hand? Dankzij de chronische controledrift van de zorgverzekeraars, hebben wij als huisartsen last van overmatige bureaucratie. Samen met de patiënten moeten we jaarlijks oneindig veel lijstjes invullen. Wij worden daar gek van en de patiënt niet beter.

Het schiet zijn doel voorbij. Ik snap dat zorg duur is, maar zo wordt het alleen maar duurder. Als ik die vinkjes niet invul word ik financieel gestraft en als ik het wel doe kijkt niemand daar nog naar.

Het is totaal zinloos. Bovendien voelen veel patiënten zich vernederd door zorgverzekeraars wanneer ze keer op keer telefonisch moeten uitleggen dat ze echt meer incontinentieluiers nodig hebben. Het manifest staat vol met praktijkvoorbeelden, heb je zelf ook zo n voorbeeld? Ik heb een gezin in de praktijk dat twee ernstig gehandicapte kinderen heeft.

De kinderen zitten aan de sondevoeding en komen daar nooit meer vanaf. Toch moet ik elk jaar opnieuw dat formulier invullen waarop ik aan moet geven hoe lang deze kinderen nog sondevoeding nodig hebben; 3, 6 of 12 maanden.

Een keer heb ik het niet ingevuld, maar eronder geschreven voor onbepaalde tijd nodig. Kreeg ik dat formulier terug met de tekst: Het Roer Moet Om Twee op de drie huisartsen in Nederland hebben schoon genoeg van de bureaucratie waar ze dankzij de regeldrift van de zorgverzekeraars tegenwoordig dagelijks mee te maken hebben. Ze willen dat het stopt zodat ze weer aandacht kunnen geven aan de patiënten.

Tweederde van de huisartsen in Nederland hebben daar schoon genoeg van, zij hebben het Manifest van het huisartsencomité Het Roer Moet Om ondertekend. Het actiecomité heeft daarom een boekje opgesteld waarin ze dagelijkse onthutsende praktijkvoorbeelden hebben samengebonden.

Gisteren zijn dat boekje en het manifest aangeboden aan de Tweede Kamer in Den Haag. Kan een extra assistente die last niet verlichten? Ik heb wel een assistente die me helpt, maar zij voelt zich ook gepiepeld door die zinloze formulieren.

En ik moet alles wat ze invult checken en ondertekenen. Op de lange termijn moet er dus echt iets anders veranderen. Heeft de patiënt hier ook last van? Zij krijgen niet meer de volle aandacht die ze verdienen omdat wij als artsen in de spreekkamer de aandacht moeten verdelen tussen de afvinklijstjes en de patiënt. Heeft dat al iets opgeleverd? Het is in ontvangst genomen, maar men kon natuurlijk niet beloven dat het roer ook echt omgaat.

Wel zei men dat het er in beweging is gekomen Gek Wij worden daar gek van en de patiënt niet beter. Huisarts Neijens over controledrift. Huisarts Mai Neijens uit Landsmeer heeft net als veel collega s last van de chronische controledrift van zorgverzekeraars en daarmee van overmatige bureaucratie. Dus daar ben ik al wel blij om.

Vindt u uw werk nog leuk? Ik heb een paar keer gedacht: Maar dan denk ik weer aan de patiënten die mij nodig hebben en die ik wil helpen. Het doktersvak is ook een prachtig vak, maar als het op deze manier moet wil ik het niet meer.

Ik verander langzaam in iemand die allen maar protocollen uitvoert. Deze actie loopt tot en met 9 augustus Kijk op de site voor de actievoorwaarden nu de eerste 2 maanden gratis. Ik bevind me na een lange omweg eindelijk in de trein richting Amsterdam en probeer het gesprek tussen twee vreemden te volgen.

Ja, ik weet het. Best wel triest, hè? Ik vind het belachelijk. We komen zo niet eens op tijd op onze bestemming. Later die dag loop ik samen met een vriendin door de straten van Amsterdam, ze is druk bezig met haar verhaal en ik luister aandachtig.

Eerst hoorde ik een ontiegelijk harde toeter, waarop het piepen van de remmen volgde. Dit kon niet goed zijn, vertelde ze me. De conducteur bij me in de coupé trok wit weg en rende onder luid gevloek de kamer van de machinist in. Ze pauzeerde even en ik nam de korte stilte Geklaag En terwijl in de kamer van de machinist het leven van twee conducteurs verandert, klinkt verderop in de trein, of misschien wel op de stations vlakbij, het geklaag van honderden mensen.

B e n te van de Wo u w dankbaar aan om alles te laten bezinken. Omdat ik me vlak bij de machinist bevond, kon ik het gesprek tussen de conducteurs volgen, vervolgde ze. Fuck, we hebben m geraakt. Hij bedacht zich op het laatste moment, maar we hebben hem toch geraakt. Later bleek dat de conducteurs zo be- duusd waren, dat het nog onmogelijk voor ze was om verder te reizen.

Logisch, ze liepen een trauma op dat hen het hele leven zal achtervolgen. Geplaagd door de nachtmerries die zo levensecht lijken dat ze nooit zullen vervagen. En terwijl in de kamer van de machinist het leven van twee conducteurs verandert, klinkt verderop in de trein, of misschien wel op de stations vlakbij, het geklaag van hon- derden mensen.

Ze komen niet op tijd op hun werk, ze moeten alwéér een uur wachten en nu missen ze hun overstap. Ik weet dat dat gebeurt, ik ben er regelmatig zelf bij. Het mopperen op de NS en het personeel zet weer in, en als de reizigers later die avond aan tafel zitten bij hun gezin, hebben ze het alleen over dat stomme uur vertraging. Om vervolgens hun lamskoteletje mokkend op te eten. Vergeten wordt dat de twee conducteurs die avond geen hap door hun keel krijgen, voor altijd getekend door datgene wat ze die dag hebben gezien.

Iedere keer opnieuw gaan werknemers van de NS naar het werk zonder te weten of ze die avond zorgeloos aan het diner kunnen zitten. Een aanrijding ligt altijd op de loer, evenals een mishandeling of een of ander opstootje.

Een conducteur is in deze tijd geen gewone werknemer meer. Hij is een held die ondergewaardeerd wordt door zijn volk, en dat moet stopgezet worden. Metro plaatst elke dag een lezerscolumn. Upload jouw column van vierhonderd woorden en een foto op onze website metrocolumn.

Telefoongesprekken van andere mensen volgen. Over Sex, Drugs en niet- Studie. Uur vertraging tussen Utrecht en Rmond. Ik hoop voor mn collegas dat deze doos niet leeg is voor ik aankom treinleven foto 1 Eend is dolgelukkig als baasje uit schoolbus stapt Huisdieren en hun baasjes hebben soms een heel nauwe band.

Een eend is geen doorsnee huisdier, maar je kunt er een hechte band mee opbouwen. Dat bewijst de familie Toschi uit het Amerikaanse Ongeschreven regel nr.

Gelukkig zit ik in mn eentje: Wat zie je onderweg en wil je met ons delen? Download de Scoopshot-app op je mobiele telefoon en verdien geld met je foto En we staan weer stil treinleven 2 Deze box toont het weer met echte regen en wolken De Japanse software-ontwikkelaar Ken Kawamoto heeft een weerstation uitgevonden dat het weer op de meest realistische wijze weergeeft. En iedereen vroeg zich eigenlijk maar één ding af: Het antwoord is ja en NS zet weer oud materieel in? Wie brengt me koffie?

Fijn om kreeft te zijn als je dit in leest onderweg naar Amsterdam voor de eerste keuringsdag! Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Cees Polman Geen krant? Basisweg AP Amsterdam tel: Ze kunnen met wat met WEER een te korte trein. Niks werkt, en buiten is het nog herfst treinleven Bedankt dat je met je telefoon de stiltecoupé uitloopt en dan keihard in dat apparaat gaat gillen op het balcon Amusant en tenenkrommend, mensen die hun medereizigers erop wijzen dat ze in een stiltecoupé zitten.

De rest volgt het ademloos. Eend is dolgelukkig als baasje uit schoolbus stapt Huisdieren en hun baasjes hebben soms een heel nauwe band. Een eend is geen huisdier dat je elke dag tegenkomt, maar ook met deze vogel kun je een hechte band opbouwen. Dat bewijst de familie Toschi uit het Amerikaanse Californië. Op YouTube zijn beelden verschenen waarop te zien is dat eend Nibbles op de bijrijdersstoel zit, terwijl de familie zit te wachten tot zoonlief Jonny uit de schoolbus stapt.

Nadat de moeder van Nibbles overleed, beschouwde de eend Jonny als zijn moeder. Dat bevalt het jarige ventje prima: NL Eend Nibbles wacht tot zijn baasje uit de bus stapt. Groot tekort aan specialistische opvangplekken voor slachtoffers van loverboys. Meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys kunnen op dit moment niet de specialistische hulp krijgen die ze nodig hebben.

De enige twee huizen in Nederland die gespecialiseerd zijn in het helpen van deze jonge vrouwen, kampen dankzij een toenemend aantal aanmeldingen met een tekort aan opvangplekken. Voor hen is nu alleen plaats op een wachtlijst. En dat kan hun situatie verergeren. Dat zegt directeur Linda Terpstra van Fier, een behandel- en expertisecentrum voor geweldsslachtoffers in afhankelijkheidsrelaties. In onze locaties in Leeuwarden en de vorig jaar geopende in Rotterdam, staan nu acht meisjes op de wachtlijst.

In een andere locatie, waar we niet alleen loverboyslachtoffers opvangen staan er zes op de wachtlijst. En wachtlijsten zijn het recept Naam Loverboy is een in Nederland en België gebruikte benaming voor een pooier die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen op den duur in de prostitutie of in andere illegale activiteiten uit te buiten.

Buiten Nederland en België is deze benaming niet gebruikelijk, hoewel de benaming ook in Duitsland ingang lijkt te vinden. Mensenhandelaren en pooiers gebruiken over de hele wereld vaak romantische manipulatie om vrouwen en meisjes in de prostitutie te brengen of te houden. Dit zijn zowel minderjarigen als meerderjarige vrouwen. Er is nu extra geld nodig. Dat geld moet volgens Terpstra komen van de gemeenten in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor zorg aan mensen tot 18 jaar en moeten dus geld beschikbaar stellen om specifieke hulp te kunnen inkopen voor slachtoffers van deze vorm van gedwongen prostitutie.

De gemeente is aan zet. Ze zouden zorgprogramma s moeten aanbieden specifiek gericht op deze kwetsbare groep. Het moet er veilig zijn, er moet hulp zijn, onderwijs. De opvang mag ook niet een gemengde zijn, waar ook jongens verblijven. De schedel van de Tyrannosaurus rex die het Leidse museum Naturalis heeft gekocht, is puntgaaf.

Het dode dier heeft 66 miljoen jaar onder de grond gelegen en in al die jaren is de buitenkant van de schedel niet verdrukt of vervormd. Dat meldde Naturalis gisteren. Volgens het museum zijn er maar drie T. Dat de schedel nog intact is, is belangrijk, omdat de kans groot is dat ook de botten in de schedel nog Hoewel er steeds meer aandacht komt voor slachtoffers van loverboys, neemt hun aantal nog altijd toe. Volgens Fier komt dat doordat het voor loverboys, of zoals zij liever zeggen mensenhandelaren, kinderlijk eenvoudig is om zich met dergelijke praktijken bezig te houden.

Het enige wat ze nodig hebben is een mobiele telefoon, internet en een meisje. Zolang er vraag is naar jonge meisjes en daar grof geld voor wordt betaald, gaan deze praktijken door. Daar moet de samenleving zich meer bewust van worden. Schedel van Leidse T. Hersenen en andere organen zitten er na al die jaren niet meer in. Leidse wetenschappers hadden het dino-skelet in opgegraven in de Verenigde Staten. Vorig jaar kocht Naturalis de resten.

De anderhalve meter grote en kilo zware schedel is in Duitsland onderzocht met een scanner. Het complete skelet komt in september volgend jaar naar Leiden. In krijgt het een ereplaats in het nieuwe museumgebouw. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit NVWA en het bedrijf waarschuwden gisteren dat de naden van de bandjes niet goed zijn, waardoor ze makkelijk kunnen scheuren. De NVWA en Hema roepen klanten die de zwemvleugeltjes hebben gekocht, deze terug te brengen naar de winkel.

ANP Het is al erg genoeg als je tijdens het autorijden te maken krijgt met een heftige aanrijding. Nog erger is het, als de veroorzaker ervan gewoon doorrijdt. Rob Haertel uit Helmond besloot zijn ervaring op Facebook te delen. In de hoop dat de dader zich meldt.

Wanneer hij iemand op de linkerbaan inhaalt, ziet hij ineens een gifgroene Volkswagen Golf met grote vaart aan komen rijden. De achterligger klapte keihard op Haertel, waardoor zijn auto begon te tollen en andere auto s raakte. Bizar, op zo n moment voel je alleen nog maar: Uiteindelijk gebeurt dat ook, tegen de vangrail. Veluwe Senatoren vertrekken Koeien zakken door stalvloer in Uddel Negentig koeien zijn gistermorgen door de vloer van een stal in Uddel gezakt.

Daarbij zijn volgens de brandweer zeker twintig dieren om het leven gekomen. De beesten vielen in een gierkelder onder de stal.

Dat gebeurde nadat een dragende muur in de stal was bezweken. Hoe dat kon gebeuren moet uit onderzoek blijken. De brandweer zette 25 mensen in om de koeien te redden. Slachtoffer van aanrijding roept via Facebook getuigen op Rook Je kunt niks, niet remmen, tegensturen, alles is zinloos, veel rook van de banden op de weg en afwachten totdat mijn auto tot stilstand komt. Rob Haertel Slachtoffer Heartel wordt meegenomen naar het ziekenhuis en houdt wonder boven wonder alleen wat pijn aan de nek en schouders over aan het ongeluk.

De dader is echter doorgereden, en daarom roept hij getuigen op zich te melden als ze meer weten. Na de Eerste Kamerverkiezingen treedt er een wisseling van de wacht op in de Senaat. Hoogtepunt was natuurlijk de ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama. Ze kregen een half uurtje, in de zogenoemde Oval Office, het kantoor van de Amerikaanse president. Tijdens het gesprek heeft Obama Nederland gevraagd om het opnemen van gevangenen uit Guantanamo te willen overwegen.

Maar zo'n bezoek aan een ander land betekent vooral heel veel handen schudden. Barack Obama Obama zei de manier te steunen waarop Nederland het onderzoek uitvoert naar de toedracht van het neerstorten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het is belangrijk dat de waarheid boven water komt en dat schuldigen aan deze tragedie worden gestraft, aldus Obama.

Op bezoek gaan is vooral veel handen schudden Ook Mandy van den Berg van het Nederlandse vrouwenelftal krijgt een ferme handdruk De selectie van het Nederlandse vrouwenelftal in Canada kreeg hoog bezoek: Koninklijke hand voor Major General Jeffrey S.

Buchanan op Arlington National Cemetery Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen hun officiële bezoek aan de Verenigde Staten maandag met een kranslegging op de nationale begraafplaats Arlington.

Daar had het koningspaar ook een ontmoeting met een aantal Amerikaanse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland vochten. Kijkje bij het Congres En En ook de ambassadeur in Washington, Rudolf Bekink, kreeg een koninklijke handdruk. Het is even gek, Josje Huisman met enorme lak haardos en een lap voor haar oog. Aan dat lapje moet ik heel erg wennen, al zitten er gaatjes in. Josje 29 zal als Elza een piraten-schlager-zangeres spelen, die verliefd is op Vreselijke Sven, vijand van de vikingen.

Maar ze is vooral een golddigger. Ze weet niet meer of ze voor Wickie gevraagd werd voor of ná het bekendmaken van het stoppen van de huidige K3.

Maakt ook niet uit. Het is ook een Studio productie, dus de agenda s van K3 en Wickie konden simpel naast elkaar worden gelegd. Ik vind het een leuk extraatje, heb ook een musicalopleiding gedaan en wil graag weer in Nederland zijn, zegt de Antwerpse. Ik ging de musicalkant op, maar heb alleen Alice in Wonderland gedaan.

K3 kwam nu eenmaal op mijn pad. Het worden drukke tijden voor de Tournee Het Circuslabyrinth. Voor een kleine groep, ongeveer om het half uur. Wickie de Musical speelt van 6 augustus première Scheveningen tot en met 28 oktober. Vijf grote theaters worden aangedaan. Naast Josje Huisman doen nog drie Nederlandse musicalnamen mee. Wicky speelt van 6 augustus tot eind oktober, in het najaar zoekt K3 een nieuwe K3 via een tv-show ik kan daar alleen over zeggen dat we er met onze neus bovenop gaan zitten en K3 zelf tourt nog tot half april Hoe dat allemaal moet weet ik nog niet hoor, maar ik Marleen, Jeroen en Simon.

Of ze het musicalpad volgend jaar dan toch inslaat, nou nee. Misschien is er wel iets heel anders, geen idee. Ik pin me nergens op vast. Het jaar dat ze met collega s Karen en Kristel richting de allerlaatste K3-snik zal meemaken gaat ze naar ei- gen zeggen vol verwachting en ondertussen kijkend naar de toekomst in.

Het is fijn dat we het met zo n mooie tournee kunnen afsluiten voor er een nieuwe K3 zal zijn. En nee, haar boosheid op media die veronderstelden dat Josje de bom onder K3 had gelegd, is verdwenen. Nee man, ik heb wel wat beters te doen. Volle bak genieten bijvoorbeeld en blik vooruit. Dat doet ze dan voorlopig wel even met één oog. Het gaat om de regel: De tekst is in voor Shaffy geschreven door Herman Pieter de 3 mnd. Vergelijk het zelf op ziggo.

Telecompaper Consumer Panel, Het contract is daarna maandelijks opzegbaar. Deze aanbieding is alleen geldig als je nog geen internet van Ziggo afneemt of je de snelheid van je bestaande Ziggo internet abonnement verhoogt.

Kijk voor alle overige voorwaarden op ziggo. Haar vrienden vinden het tijd voor Nancy om te settelen en proberen haar, tot haar grote ergernis, te koppelen. Als ze onderweg naar het jubileum van haar ouders Jack tegen het lijf loopt, speelt ze zelf met het lot.

Een Nuru massage is een sensuele massage waarbij glijden en gladde lichamen centraal staan. Kiest u voor een Tantra massage, dan gaat u een zinnenprikkelende sensuele ervaring tegemoet, die u niet snel zult vergeten. Welke erotische massage kiest u in Maastricht? In onze erotische massagesalon in Maastricht staan de erotische masseuses klaar om u te verwennen met de erotische massage van uw keuze. U kunt kiezen uit verschillende erotische massages.

Wat vindt u fijn? Een erotische massage die stevig en pikant is, of een sensuele, gevoelige erotische massage? Misschien kiest u voor een intense Tantra massage, of voor een spannende Bondage massage? Wilt u alvast meer weten over de erotische massages bij onze massagesalon in Maastricht, lees dan de info hieronder:. Een van de andere erotische massages in Maastricht: Erotische masseuse in Maastricht De erotische masseuses van de massagesalon in Maastricht zijn prachtige sensuele dames, die u laten genieten van een sensuele massage waarbij uw erotische fantasieën worden vervuld.